Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: 
˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot trainingen, workshops, interactieve presentaties en videoproducties van Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV.
2. Opdrachtnemer: ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™.
3. Deelnemer/trainee: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de trainingen, workshops of interactieve presentaties deelneemt.
4. Training: training, coaching sessie, workshop, interactieve presentatie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden.
5. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
6. Maatwerkopdrachten waaronder tevens vallen trainingen, coaching sessies, workshops, interactieve presentatie/interviewopdrachten, alsmede voice-over opdrachten en video-productieopdrachten: die activiteiten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van één of meer opdrachtgevers, zijnde contractant, ten behoeve van een of meerdere personen en/of instanties.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging training
1. Inschrijving voor de door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ te verzorgen trainingen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door middel van telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail/elektronische post. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende trainingen tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Aanvraag en bevestiging Maatwerkopdracht
1. Aanvraag voor de door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ te verzorgen maatwerkopdracht, kan door de opdrachtgever plaatsvinden zowel digitaal als telefonisch. Uitsluitend in directe overeenstemming met Pauline van Aken kan een aanvraag uitgevoerd worden.
2. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ bevestigt een aanvraag die is gedaan per e-mail/elektronische post. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende maatwerkopdracht tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5. Tarieven en kosten
1. Bij inschrijving voor de trainingen via digitale aanmelding, dan wel via telefonische aanmelding of via aanmelding per email/elektronische post, gelden de trainingsprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld op de bevestiging of digitaal worden doorgegeven.
2. De tarieven, kosten en betalingsafspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden steeds vooraf schriftelijk of in een contract vastgelegd. De facturen zijn gebaseerd op de afgesproken tarieven, kosten en betalingsafspraken. Ook de kosten die verbonden zijn aan overleg en het op maat maken van de activiteiten voor de opdrachtgever, zullen worden verrekend op basis van de gemaakte afspraken hierover. Extra kosten zoals eventueel de huur van een studio met technische hulpmiddelen, als wenselijk, zullen indien niet in de prijs zit inbegrepen, na overleg met de opdrachtgever, in rekening worden gebracht. Zo ook extra kosten voor eventuele hotelovernachtingen.
3. Op een opdracht zoals training, interactieve presentatie of videoproductie is btw van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en op de factuur wordt het totaalbedrag alsmede de btw zichtbaar gemaakt.
4. Indien de opdrachtgever wenst dat Pauline van Aken in opdracht van ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ haar dienst op locatie uitvoert, zullen reiskosten in rekening worden gebracht, á 50 cent per km.
5. Indien opdrachtgever een korting aangeboden heeft gekregen, geldt de prijs zoals die is aangegeven op desbetreffende aanbieding.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast, in overleg met de opdrachtgever.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 6. Betaling
1. Na de bevestiging voor een training of maatwerkopdracht, zoals vermeld in artikel 3 en 4 zendt ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ een factuur met betrekking tot de training of maatwerkopdracht aan de opdrachtgever.
2. Indien aankoop van een training geschiedt via een externe (affiliate marketing-) partij vindt facturering uitsluitend in overleg plaats via de externe partij of via Pauline van Aken / Boeiend Presenteren'.
3. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, workshop of presentatie, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van œPauline van Aken, Boeiend Presenteren of PienTV™ of door middel van storting op een door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ aangewezen bankrekening. Indien de opdrachtgever zich niet aan dit betalingstermijn kan houden, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan altijd op de hoogte stellen.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, en de opdrachtnemer er niet van op de hoogte heeft gesteld, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren of PienTV' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien dan wel 14 dagen voor aanvang van de training dan wel in een in overleg met ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ vastgelegde tijdsperiode niet de volledige betaling van de trainingsprijs door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, tenzij anderzijds geconfirmeerd door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 7. Annulering of verplaatsing door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren of PienTV™
a. Groepstraining, workshop of interactieve presentatie
1. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ behoudt zich het recht voor de deelnemer(s) aan een groepstraining te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de training dag m.u.v. overmacht (bijv. door onverwachtse afwezigheid van de training leider door ziekte of andersoortige belemmerende privéomstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ zal zsm met een alternatieve datum komen bij de opdrachtgever voor de training. Beide partijen doen er alles aan om de training door te laten gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren.
2. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de training dag m.u.v. overmacht (bijv. door onverwachtse afwezigheid van de training leider door ziekte of andersoortige belemmerende privéomstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ zal zsm met een alternatieve datum komen bij de opdrachtgever voor de training. Beide partijen doen er alles aan om de training door te laten gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren.
b. Individuele trainingen
˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ is bevoegd een individuele training of coachingsessie te verplaatsen of annuleren, binnen twee weken tot 24 uur voor de geplande trainingsdatum en tijd, m.u.v. overmacht (bijv. door onverwachtse afwezigheid van de training leider door ziekte of andersoortige belemmerende privéomstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
c. Maatwerkopdrachten 
Als ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

Artikel 8. Verhindering en annulering van de opdrachtgever of deelnemer
a. Groepstraining, workshop of interactieve presentatie
1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste training dag wordt aangemeld bij ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™. Bij overboeking bedragen de kosten ‚€19,50 (zegge: negentien euro en vijftig cent) excl. btw. De betalingsverplichting voor de trainingsprijs verschuift in dit geval naar de vervangende deelnemer.
2. Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training en vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk is, wordt de verhinderde deelnemer indien mogelijk overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum en blijft de betalingsverplichting bestaan voor de deelnemer. Bij overboeking worden administratiekosten ad ‚€19,50 (zegge: negentien euro en vijftig cent) excl. btw in rekening gebracht.
b. Individuele trainingen
De deelnemer is bevoegd een afspraak schriftelijk te annuleren tot twee weken voor de geplande trainingsdatum. Het annuleren van een afspraak binnen 2 dagen tot 24 uur voor de trainingsdatum is alleen telefonisch mogelijk. Bij annulering binnen de 48 uur voor trainingstijd worden de trainingskosten in rekening gebracht.
c. Maatwerkopdrachten
Als opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.
De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Als de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
Bij trainingen, workshops, interactieve presentaties en voice-over opdrachten:
- binnen 7 dagen voor datum activiteit: 50%
binnen 4 dagen voor datum activiteit: 75%
binnen 48 uur voor datum activiteit: 100%

Bij videoproducties
In of direct na de 1e fase, zie omschrijving op voorstel: 35%
In of direct na de 2e fase, idem: 65%
In of direct na de 3e fase, idem: 100%

Artikel 9. Geheimhouding
˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren en PienTV.™ zullen met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van een maatwerkopdracht van de opdrachtgever ontvangen, geheimhouding betrachten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ of de annulering van de trainingsovereenkomst door ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV.™, tenzij aan ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Pauline van Aken voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pauline van Aken, is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot videoproducties worden door Pauline van Aken voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pauline van Aken, is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of bijbehorende teksten van het verstrekte productiemateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ en overeenkomsten tussen ˜Pauline van Aken, Boeiend Presenteren & PienTV™ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.